zKosic.sk

Všeobecné podmienky

Článok 1 - Používanie portálu a služieb zkosic.sk

Článok 1.1

Používanie stránok a služieb zkosic.sk, ako aj vaše vzťahy s ostatnými Používateľmi a návštevníkmi Stránok, vznikajúce pri používaní stránok a služieb zkosic.sk, sa riadia týmito Podmienkami, ktoré predstavujú právne záväznú zmluvu medzi vami a Poskytovateľom, resp. vami a ostatnými Používateľmi a návštevníkmi Stránok. Stránky ani Služby zkosic.sk nesmiete používať bez predchádzajúceho prijatia týchto Podmienok ani v rozpore s nimi.

Článok 1.2

Za prípadné porušenie týchto Podmienok nesiete plnú zodpovednosť, a to tak voči Poskytovateľovi, ako aj voči tretím osobám, najmä ostatným Používateľom a návštevníkom Stránok.

Článok 2 - Registrácia Účtu

Článok 2.1

Pri registrácii Účtu ste povinní poskytnúť pravdivé a presné informácie najmenej v rozsahu údajov, označených pre danú Službu zkosic.sk ako povinné.

Článok 2.2

Beriete na vedomie, že akékoľvek používanie Stránok zkosic.sk pod vašim prístupovým menom a po zadaní správneho prístupového hesla sa bude považovať za používanie Stránok a Služieb zkosic.sk priamo vami a ste za to plne zodpovední. V prípade podozrenia na zneužitie vášho Účtu musíte neodkladne zmeniť svoje prístupové heslo a informovať o vašom podozrení Poskytovateľa. Zneužitie cudzieho účtu môže byť trestne podľa právnych predpisov krajiny v ktorej sa nachádzate.

Článok 2.3

Súhlasíte s tým, že všetky osobné údaje vami oznámené Poskytovateľovi pri registrácii Účtu alebo Poskytovateľom získané neskôr pri vašom používaní Stránok a Služieb zkosic.sk, budú Poskytovateľom spracovávané podľa Zásad nakladania s osobnými údajmi. Vyslovením súhlasu s týmito Podmienkami zároveň súhlasíte so Zásadami nakladania s osobnými údajmi a potvrdzujete, že ste sa s nimi zoznámili.

Článok 3 - Používanie služieb zkosic.sk

Článok 3.1

Povaha, forma a rozsah Služieb zkosic.sk je určená výlučne funkciami aplikácií, prístupných prostredníctvom Stránok v danom okamihu. V prípade objavenia akejkoľvek chyby v aplikáciách ste povinní túto chybu bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi. V prípade neohlásenia, či zneužitia chyby je poskytovateľ oprávnený zablokovať, alebo zrušiť účet používateľovi, ktorý sa daného priestupku dopustil.

Článok 3.2

Vzhľadom na neustále rýchly vývoj technológií a aplikácií v prostredí internetu nie je možné nijako garantovať stále alebo dlhodobé poskytovanie Služieb zkosic.sk v nezmenenom rozsahu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že povaha, forma a rozsah Služieb zkosic.sk sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez nutnosti vášho predchádzajúceho súhlasu zmeniť.

Článok 3.3

Beriete na vedomie, že Stránky a Služby zkosic.sk môžu byť občas kvôli údržbe, vylepšovaniu alebo z technických či iných dôvodov neprístupné.

Článok 3.4

Beriete na vedomie, že Poskytovateľ je kedykoľvek, podľa svojho uváženia a bez nutnosti vášho predchádzajúceho súhlasu, oprávnený poskytovanie všetkých alebo niektorých Služieb zkosic.sk obmedziť alebo zrušiť, či už len vám alebo aj ďalším Používateľom.

Článok 4 - Vlastný obsah

Článok 4.1

Vlastný obsah môžete prostredníctvom Stránok nahrávať na Server zkosic.sk, sprístupňovať ostatným Používateľom a návštevníkom Stránok a umožňovať ho ostatným Používateľom používať v rámci Služieb zkosic.sk a Produktov zkosic.sk len vtedy, keď tým nedôjde k porušeniu akýchkoľvek práv tretích osôb, najmä autorov fotografií a iných grafických materiálov, práv obstarávateľov databáz, z ktorých boli materiály získané, alebo osôb na fotografiách zachytených (napríklad práva na použitie podobizne, práva na ochranu osobných údajov alebo práva na ochranu súkromia, cti a dobrej povesti), alebo k porušeniu akýchkoľvek právnych predpisov. Zkosic.sk si vyhradzuje právo označiť nahraté obrázky watermarkom, resp. logom zkosic.sk.

Článok 4.2

Nahraním akéhokoľvek Vlastného obsahu na Server zkosic.sk a u už nahraného Vlastného obsahu ako aj akoukoľvek zmenou nastavenia, určujúceho možnosť prístupu ostatných Používateľov a návštevníkov Stránok k tomuto Vlastnému obsahu, prípadne aj možnosť jeho ďalšieho použitia, vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky licencie, dovolenia, súhlasy a povolenia, potrebné na to, aby daný Vlastný obsah mohol byť týmto spôsobom používaný, a to tak vami, ako aj Poskytovateľom a ostatnými Používateľmi a návštevníkmi Stránok. Ide najmä o dovolenie autorov fotografií a iných grafických materiálov a osôb zachytených na fotografiách, avšak v určitých prípadoch aj ďalších osôb, napríklad majiteľov ochranných známok alebo umeleckých diel zachytených na fotografiách. Pokiaľ sa toto vaše vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, budete povinný Poskytovateľovi a ostatným Používateľom nahradiť všetku škodu a všetky náklady, ktoré im vzniknú z toho dôvodu, že vaše vyhlásenie za pravdivé považovali a váš Vlastní obsah v súlade s tým používali.

Článok 4.3

Všetky autorské alebo iné práva k Vlastnému obsahu vám zostávajú zachované. Nahraním Vlastného obsahu na Server zkosic.sk prostredníctvom Stránok udeľujete Poskytovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu na použitie tohto Vlastného obsahu na všetky spôsoby použitia súvisiace s prevádzkovaním Služby zkosic.sk, najmä na uloženie Vlastného obsahu na Serveri zkosic.sk, na jeho zdieľanie verejnosti prostredníctvom Stránok. Vlastný obsah, ku ktorému umožníte bezplatný prístup všetkým Používateľom a návštevníkom Stránok, je Poskytovateľ oprávnený použiť akýmkoľvek spôsobom na propagáciu Vás, Stránok zkosic.sk, Služieb zkosic.sk . Licenciu udeľujete pre územie celého sveta bez obmedzenia množstva a na celú dobu autorskej právnej ochrany daného Vlastného obsahu. Poskytovateľ nemá povinnosť licenciu využiť.

Článok 4.4

Súhlasíte, že pri ďalšom použití vášho Vlastného obsahu Poskytovateľ nemusí uvádzať meno autora, a že v prípadoch, keď autorom Vlastného obsahu je niekto iný než vy, autor s neuvádzaním svojho mena pri ďalšom použití takého Vlastného obsahu súhlasil.

Článok 4.5

Hoci Poskytovateľ robí všetko preto, aby Server zkosic.sk bol zabezpečený proti strate dát aj proti neoprávnenému prístupu, vždy spôsobom, ktorý zodpovedá nadštandardnému zabezpečeniu podľa aktuálneho stavu príslušných postupov a technológií, beriete na vedomie, že Poskytovateľ nemôže zaručiť, že váš Vlastný obsah nebude náhodne zničený alebo poškodený alebo že sa s ním nezoznámi žiadna tretia osoba. V každom prípade si vždy ponechajte aspoň jednu záložnú kópiu akéhokoľvek Vlastného obsahu, aby ste o Vlastný obsah v prípade náhodného zničenia alebo poškodenia neprišli. Pokiaľ máte dôležitý záujem na zachovaní dôvernosti určitých materiálov, potom ich ako Vlastný obsah na Server zkosic.sk nenahrávajte. Server zkosic.sk nefunguje ako úložné miesto vašich dát na iné účely, než je poskytovanie Služieb zkosic.sk. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zničenie vášho Vlastného obsahu.

Článok 4.6

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek na základe svojho uváženia zmazať a zneprístupniť akýkoľvek Obsah, najmä ak získa podozrenie, že daný Obsah porušuje práva tretích osôb, je v rozpore s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo s obchodnou a marketingovou politikou Poskytovateľa. Najmä môže ísť o pornografický Obsah, Obsah hanobiaci národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb, Obsah podnecujúci k nenávisti k niektorému národu, rase, etnickej skupine, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov, Obsah smerujúci k podpore a propagácii hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd človeka, Obsah porušujúci autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, Obsah porušujúci právo na ochranu osobnosti alebo Obsah porušujúci právo na ochranu Osobných údajov.

Článok 4.7

Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný posudzovať nezávadnosť akéhokoľvek Obsahu, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti, poukazujúce na protiprávnosť akéhokoľvek Obsahu, to však nič nemení na tom, že na preverovanie nezávadnosti akéhokoľvek Obsahu je Poskytovateľ v každom prípade oprávnený. Pokiaľ budete mať podozrenie, že akýkoľvek Obsah je v rozpore s právnymi predpismi alebo porušuje práva tretích osôb, oznámte to bezodkladne Poskytovateľovi.

Článok 5 - Cudzí obsah

Článok 5.1

Akýkoľvek Cudzí obsah ste oprávnení používať len v rozsahu a spôsobom, ktorý je vám umožnený funkciami Služieb zkosic.sk a nastavením prístupu k Obsahu jednotlivých Používateľov v rámci Služieb zkosic.sk. Zaväzujete sa Cudzí obsah nepoužívať žiadnym iným spôsobom, najmä sa nesmiete pokúšať vyhotovovať kópie akéhokoľvek Cudzieho obsahu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je súčasťou Služieb zkosic.sk.

Článok 5.2

Všetok Cudzí obsah je vlastnený alebo licencovaný Poskytovateľom a je predmetom autorských práv, práv zhotoviteľa databázy, práv na ochranné známky a ďalších práv duševného vlastníctva Poskytovateľa alebo príslušných držiteľov práv. Taký Obsah sa nesmie sťahovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, vysielať alebo inak sprístupňovať verejnosti, predávať, licencovať či inak využívať na akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa alebo príslušných držiteľov práv. Poskytovateľ a príslušní držitelia práv si vyhradzujú všetky práva k svojmu Obsahu, ktoré vám neboli výslovne poskytnuté.

Článok 5.3

Beriete na vedomie, že v prípade použitia Obsahu ostatných Používateľov spôsobom umožneným funkciami Služieb zkosic.sk a nastavením prístupu k Obsahu jednotlivých Používateľov, vám títo Používatelia udeľujú licenciu na použitie daného Obsahu v rovnakom rozsahu, v akom ju ostatným Používateľom udeľujete vy podľa týchto Podmienok, a akékoľvek použitie Obsahu nad rámec poskytnutej licencie by bolo protiprávne. Hoci Používatelia prehlasujú a ručia za to, že všetok nimi nahraný Obsah je zbavený akýchkoľvek práv tretích osôb a že sú oprávnení s ním nakladať v plnom rozsahu, nutnom na použitie v rámci Služieb zkosic.sk a na poskytnutie licencie ostatným Používateľom, beriete na vedomie, že v prípade nepravdivosti takého vyhlásenia môžete zodpovedať za porušenie práv tretích osôb, ktorých sa týka daný Obsahu. Poskytovateľ nenesie v takomto prípade žiadnu zodpovednosť, všetky nároky na náhradu škody alebo iné ujmy musíte uplatniť výhradne voči zodpovednému Používateľovi.

Článok 6 - Zrušenie Účtu

Článok 6.1

Kedykoľvek máte právo prestať Služby zkosic.sk bezplatne a bezodplatne používať bez toho, aby ste museli zároveň rušiť svoj Účet. Kedykoľvek môžete aj zrušiť svoj Účet, čím stratíte právo Služby zkosic.sk akokoľvek používať, vrátane straty možnosti prístupu k vášmu Obsahu a Projektom zkosic.sk. Zrušiť účet môžete tak, že z Vášho účtu odstraníte všetky nahraté fotografie a účet prestanete používať. Vaš účet bude po čase odstranený.

Článok 6.2

Zrušením Účtu prestane byť váš Vlastný obsah prístupný ostatným Používateľom a návštevníkom Stránok. Ten Vlastný obsah, ktorý ostatní Používatelia na základe vami udelenej licencie zahrnuli do svojich Projektov zkosic.sk, zostane ostatným Používateľom prístupný len ako súčasť týchto Projektov zkosic.sk. Licencie na použitie Vlastného obsahu, ktoré ste pred zrušením Účtu poskytli, zostávajú v platnosti bezo zmeny, pokiaľ v tomto článku týchto Podmienok nie je uvedené inak.

Článok 6.3

Poskytovateľ má právo zrušiť váš Účet v prípade, že používate Stránky alebo Služby zkosic.sk v rozpore s týmito Podmienkami, najmä však v prípade, že sa ukáže, že vaše vyhlásenie, týkajúce sa neexistencie práv tretích osôb brániacich použitiu vášho Vlastného obsahu v rámci Služieb zkosic.sk bolo nepravdivé alebo v prípade, že váš Vlastný obsah odporuje platným právnym predpisom. Poskytovateľ má právo zrušiť váš Účet aj vtedy, keď zistí, že vami v rámci Účtu zadané údaje sú neúplné, alebo nezodpovedajú skutočnosti. Poskytovateľ má právo zrušiť váš Účet aj vtedy, keď používate Stránky alebo Služby zkosic.sk akýmkoľvek spôsobom poškodzujúcim alebo ohrozujúcim obchodné záujmy Poskytovateľa.

Článok 7 - Vylúčenie záruk

Článok 7.1

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní žiadne zákonné práva, ktoré máte v tých vzťahoch, kde voči Poskytovateľovi vystupujete ako spotrebiteľ a ktoré nemôžete zmluvne meniť ani sa ich vzdať.

Článok 7.2

Služby zkosic.sk a Stránky sú poskytované tak, ako vždy v danom okamihu sú, a Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa funkčnosti, použiteľnosti, nezávadnosti, úplnosti alebo trvania Služieb zkosic.sk.

Článok 7.3

Poskytovateľ najmä neručí nijako za to, že používanie Služieb zkosic.sk a Stránok splní akékoľvek vaše požiadavky, či už vyslovené alebo nevyslovené, ani že akékoľvek nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akejkoľvek súčasti Služieb zkosic.sk budú odstránené.

Článok 7.4

Na Služby zkosic.sk a na Stránky sa nevzťahujú žiadne záruky, vrátane akýchkoľvek záruk, týkajúcich sa uspokojivej akosti, vhodnosti na určitý účel alebo zhody s opisom, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Článok 8 - Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Článok 8.1

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní vaše práva, ktorých sa nemôžete zmluvne vzdať alebo ich zmluvne obmedziť, najmä také práva, ktoré máte v tých vzťahoch, kde voči Poskytovateľovi vystupujete ako spotrebiteľ.

Článok 8.2

Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknute v súvislosti s používaním Stránok alebo Služieb zkosic.sk.

Článok 8.3

Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadny vám ušli zisk, najmä za ušli zisk vyplývajúci zo skutočností (napríklad vašich zmluvných vzťahov s tretími osobami), o ktorých Poskytovateľ pri vašej registrácii Účtu nevedel ani nemohol vedieť.

Článok 8.4

Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa za škodu podľa tohto článku týchto Podmienok platí bez ohľadu na to, či bol Poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku škody alebo si tejto možnosti mal byť vedomý.

Článok 9 - Oddeliteľnosť

Článok 9.1

Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok bude posúdené súdom ako neplatné alebo nevymáhateľné, nebude mať takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť vplyv na iné časti týchto Podmienok, ale takéto ustanovenie bude považované za upravené v potrebnej miere, aby bolo platné a vymáhateľné, a práva a záväzky budú podľa toho vykladané a vymáhané, pričom bude zachovaný maximálny možný rozsah zámeru týchto Podmienok.

Článok 10 - Rozhodujúce právo a riešenie sporov

Článok 10.1

Zmluvný vzťah založený týmito Podmienkami, vašou registráciou Účtu a vašim používaním Stránok a Služieb zkosic.sk, sa riadi na základe dohody medzi vami a Poskytovateľom výlučne právom Slovenskej republiky.

Článok 10.2

Všetky prípadné spory medzi vami a Poskytovateľom, súvisiace s vašim používaním Stránok a Služieb zkosic.sk, budú riešené predovšetkým zmierom, teda dohodou.

Článok 10.3

V prípade nemožnosti dosiahnutia dohody budú prípadné spory medzi vami a Poskytovateľom, súvisiace s vašim používaním Stránok a Služieb zkosic.sk, riešené výlučne vecne príslušným súdom v Slovenskej republike, ktorého miestna príslušnosť bude určená podľa sídla Poskytovateľa.

Článok 10.4

Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní vaše právo obrátiť sa na iný príslušný súd, pokiaľ vo vzťahu voči Poskytovateľovi vystupujete ako spotrebiteľ a príslušné právne predpisy vám také právo priznávajú.

Článok 11 - Zmeny týchto Podmienok

Článok 11.1

Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne meniť. O zmene Podmienok budete informovaní.

Článok 11.2

Pokiaľ s novým znením Podmienok nebudete súhlasiť, môžete svoj Účet prestať použivať. V prípade, že svoj Účet neprestanete používať bezodkladne potom, čo ste sa o zmene Podmienok dozvedeli, vyjadrujete tým svoj súhlas s novým znením Podmienok a ste ním viazaní.

Článok 11.3

Súhlasíte s tým, že na vašu e-mailovú adresu, zadanú v rámci registrácie Účtu vám Poskytovateľ bude môcť kedykoľvek počas doby existencie vášho Účtu zasielať oznámenia týkajúce sa Stránok, Služieb zkosic.sk a týchto Podmienok. Beriete na vedomie, že jediný spôsob, akým môžete tento súhlas odvolať, je zrušenie vášho Účtu, pretože komunikácia prostredníctvom e-mailu na vami zadanú adresu je pre Poskytovateľa z technických dôvodov jediným možným spôsobom komunikácie s vami ohľadne Stránok a Služieb zkosic.sk. Poskytovateľ sa zároveň zaručuje, že vašu e-mailovú adresu vedome nezneužije na zasielanie spamov, hoaxov, alebo podobných správ. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.09.2012.

Dodatok ku Cookies

Súbory cookie S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Ako používame súbory cookie? Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Ako kontrolovať súbory cookie Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Ako odmietnuť používanie súborov cookie Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.